Spelar det roll vilka invandrarna är – svensk invandringsopinion nedbruten

Opinionsundersökningar om vilken invandrings- och flyktingpolitik svenska folket vill ha brukar väcka starka känslor. Ett exempel är SOM-institutets årliga mätningar som visar att andelen av befolkningen som instämmer i att det är ett bra förslag att minska flyktingmottagningen har minskat markant sedan 1990-talets början.

En kritik som har riktats mot SOM-undersökningarna är att de endast frågar om inställningen till flyktingmottagande. Vissa kommentatorer menar att resultaten hade sett annorlunda ut om man istället hade frågat om Sverige bör ta mot fler eller färre invandrare.

Gruppen “invandrare” är dock heterogen, och det är rimligt att anta att opinionen beror på vilka invandrargrupper man frågar om. Man kan till exempel tänka sig att en person som är positiv inställd till invandring av högutbildade danskar samtidigt är skeptisk till invandring av somalier som knappt har gått i skolan.

Är man intresserad av vad svenska folket tycker i den här typen av frågor är European Social Survey (ESS) en guldgruva. Första gången undersökningen genomfördes (2002) ställdes en rad frågor om vilken typ av invandring svarspersonerna vill se och vilka egenskaper som är viktiga när man bestämmer om någon som är född, uppvuxen och bosatt utanför Sverige ska få komma och bo här. Nedan kommer jag i korthet att redogöra för hur svenska folket svarade.

Spelar invandrarnas ursprung roll?
Sex frågor i ESS 2002 handlar om i vilken utsträckning Sverige bör tillåta människor från olika länder och med olika typer av etnicitet att komma och bo här. Frågor och svar redovisas i tabellen nedan.

Tabell 1

Det första som slår en är hur lite opinionen varierar mellan de olika frågorna. Det verkar inte spela någon större roll vilken etnicitet invandrarna har, om de kommer från länder i Europa eller från länder utanför Europa, eller om de kommer från fattiga länder eller rika länder. Bilden av opinionen är densamma: Ytterst få vill inte tillåta några invandrare att komma hit samtidigt som strax över en av fyra vill tillåta många invandrare att komma hit. De flesta vill tillåta ”en del” att komma hit.

Den enda tendens som kan urskiljas är att opinionen tycks vara något mer avvisande mot invandring från rika(!) länder än invandring från fattiga länder.

Exakt vad svarspersonerna lägger in i svar som ”några få”, ”en del” och ”många” är förstås svårt att veta och kan säkert variera från person till person. Det viktiga här är dock inte de exakta nivåskattningarna av opinionen utan hur svaren (inte) skiljer sig åt mellan frågorna.

Spelar invandrarnas egenskaper roll?
Deltagarna i ESS fick också frågor om vad som är viktigt när man bestämmer om någon som är född, uppvuxen och bosatt utanför Sverige ska få komma och bo här. Svarsalternativen varierar mellan 0 (extremt oviktigt) och 10 (extremt viktigt). I diagrammet nedan presenteras medelvärden av svenska folkets svar.

Diagram

Huruvida man är vit (medelvärde: 1.3), kommer från en kristen bakgrund (medelvärde: 2.3) eller är rik (medelvärde: 1.8) tycks inte spela någon roll för svenska folkets bedömning om man ska få komma och bo här. Ytterst får svarspersoner lägger någon som helst vikt vid dessa egenskaper.

Däremot tycks det spela viss roll vilken utbildning man har, om man kan svenska och om man kan bidra med yrkeskunskaper som Sverige behöver. Det är lätt att tolka svaren som att invandrare som har goda förutsättningar att bidra till svensk ekonomi är mer attraktiva än invandrare som kan komma att ligga ekonomin till belastning (möjligen talar det faktum att rikedom inte tillmäts någon vikt emot en sådan tolkning). Dock spelar även mer humanitära hänsynstaganden roll. Relativt många anser att det är viktigt att beakta om invandrare har nära familjemedlemmar i Sverige när man tar ställning till om de ska få bo här.

Den egenskap som det finns mest uppslutning kring är dock huruvida invandrarna ”tar till sig och accepterar det svenska levnadssättet”. Medelvärdet för frågan är hela 7.8. Exakt vad svarspersonerna lägger in i ”det svenska levnadssättet” kan diskuteras, men det ligger nära till hands att det rör sig om en anpassning till svenska lagar och värderingar.

Den samlade bilden är att svenska folket tycker att det är relativt viktigt att de invandrare som vi tar emot bidrar till svensk ekonomi och att det är mycket viktigt att de anpassar sig till det svenska levnadssättet.

Spelar svarspersonernas härkomst roll?
När opinionsundersökningar om attityder till invandrare presenteras brukar ofta frågan om hur den växande andelen invandrare i Sverige påverkar svaren ställas. Resultaten som presenteras ovan bygger endast på svar från personer som är födda i Sverige. Skiljer sig svaren om man istället tittar på attityder bland de utlandsfödda som också ingår i undersökningen? Svaret är att det inte skiljer särskilt mycket. Vad gäller inställningen till invandring från olika länder och med människor med olika etnicitet är skillnaden försumbar. Utlandsfödda svarspersoner har i princip samma inställning som infödda svenskar. Vad gäller hur viktiga man tycker olika egenskaper är så är personer födda i utlandet faktiskt något mer benägna än infödda svenskar att tycka att faktorer som god utbildning och färdigheter som Sverige behöver är viktiga när man ska bedöma vem som ska få komma hit.

11 tankar om “Spelar det roll vilka invandrarna är – svensk invandringsopinion nedbruten

 1. Att attityden till invandring från andra rika länder är något mer negativ skulle man kunna tolka som att attityderna till invandring för en del handlar om behovet av att invandra till Sverige. Är man rik är ju orsaken till att man kommer hit sannolikt inte något slags skyddsbehov, vilket det väl oftare är från ett fattigt land – åtminstone gäller det de som idag får invandra till Sverige. Vilket för mig till frågan om varför undersökningen inte frågar om vad man tycker om olika orsaker till att flytta till Sverige. Borde väl vara fler som tycker det är ok att invandra om man flyr krig än om man vill förbättra sin ekonomi?

  • Din tolkning av attityderna är rimlig. Varför undersökningen inte innehåller frågor om invandrarnas motiv för att invandra kan jag inte svara på, så tyvärr kan jag inte svara på om det är fler som tycker att det är mer ok att invandra pga krig än pga av ekonomiska skäl.

  • Jag kommer att diskutera utvecklingen över tid och göra jämförelser med andra länder i kommande blogginlägg. Men tyvärr finns bara ett fåtal av de frågor som ingick i 2002 års version av ESS med i de versioner som har följt sedan dess, så det blir en mer begränsad jämförelse.

 2. Jag tycker att det skulle vara intressant att se om de som generellt sett är mest negativa till invandring gör större skillnad på invandrarnas ursprung än de som är minst negativa. Låter sig en sådan jämförelse göras utifrån tillgänglig data?

  • Om man bygger ett index över hur många invandrare man bör tillåta utifrån de sex frågor som finns med i tabell 1 ovan, så korrelerar det positivt med om man tycker det är viktigt att invandrarna är vita (.32) och har en kristen bakgrund (.29). I klartext innebär det att svarspersoner som är generellt negativa till invandring är mer benägna att anse att invandrarnas hudfärg och religiösa bakgrund är viktig för om de ska få komma till Sverige. Så ja, det verkar som att de gör större skillnad på invandrarnas ursprung.

 3. Det saknar en viktig parameter – islam. Väldigt många skulle inte se sig som rasistiska, skulle rent av inte ha något emot en person med finländskt ursprung, chilenskt eller kinesiskt. Men stämningen blir en helt annan när det gäller muslimer. Det skulle vara intressant att se siffror på.

 4. @CB Undersökningen visade ju att Kristen bakgrund (dvs. det som de flesta av oss menar med underförstått ”icke muslim”) spelar mindre roll. Där har du ditt svar. Du verkar hänga upp dig på en speciell religiös grupp. Varför frågar du inte efter judiska, buddhistiska, taoistiska, hinduistiska, naturreligiösa eller spiritistiska då? Så om en är ateist eller bara är vanlig sekulär kristen och anser att religiösa inslag tar för stor plats i samhället alldeles oavsett religion. Menar du då att det kvalificerar denne som rasförtryckare i bemärkelsen invandrarfientlig? Eller hur menar du egentligen??

  @Andrej Tack för en intressant presentation av en väl genomförd och seriös studie. Den borde lyftas fram som ett skolexempel på hur data skall presenteras och läsas (kontextualiseras) istället för den insinuanta smörja till annons som hamnade i DN.
  /Otacksamma Föräldern

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s