Parti i terapi?

”Det hela var som att få Vänsterpartiets program uttryckt i delfinsång samtidigt som man svävar i en flyttank med vispgrädde.”

Orden är hämtade ur en ledare signerad Erik Helmerson, och sammanfattar en del av den kritik som riktats mot SVT:s intervjuserie Nyfiken på. Litet tristare formulerat kan invändningarna formuleras som att psykoterapeuten Poul Perris ger partiledarna för fria tyglar och inte har ett tillräckligt kritiskt förhållningssätt. Å andra sidan har programserien också väckt positiva reaktioner: äntligen tillåts en politiker få tala till punkt, äntligen ett politiskt samtal om en värld bortom det femte jobbskatteavdraget.

Vad som är ett bra TV-program och hur en god massmedial politikbevakning ser ut är frågor jag överlåter åt andra att bedöma. Jag kan förstå en del av den kritik som framförts och det är självklart så att dessa intervjuer inte kan ersätta gängse politisk journalistik (vilket inte heller är avsikten). Mot bakgrund av den diskussion som förs skulle jag dock vilja framföra några reflektioner om hur jag själv uppfattat intervjuerna, från mitt eget perspektiv som forskare i Statskunskap.

Det är viktigt att nämna att även om jag inte är inblandad i Perris intervjuer är jag tillsammans med min kollega Ludvig Beckman anlitad av SVT för att kommentera dem. Jag kan därmed inte sägas utgöra en i alla delar neutral betraktare. I rollen som kommentator har jag också haft möjlighet att se intervjuerna i förväg. Jag har därmed kunnat arbeta med dem på motsvarande sätt som jag arbetar med intervjumaterial som forskare, dvs. kunnat se och lyssna till dem flera gånger. I vissa fall är det först efter dessa ytterligare genomgångar som jag upptäckt hur mycket mer en intervju rymmer, än vad som framkommer första gången man ser den. Min uppfattning är att intervjuerna, alldeles oavsett frågan om detta är ”bra teve” eller inte, utgör ett intressant empiriskt material (i vissa delar liknande Erik Fichtelius, även den, omdiskuterade intervjuserie Ordförande Persson). En ytterligare faktor att beakta är att intervjuerna får en ytterligare dimension när man har möjlighet att jämföra dem med varandra: Sjöstedt framstår i vissa delar som mer lik Jan Björklund än Stefan Löfven; å andra sidan finns det intressanta likheter mellan Björklund och Löfven – liksom med Göran Hägglund (sist i serien).

Det säger sig själv att partiledarna har ett intresse – och träning – i att ge en tillrättalagd bild av sig själva och sitt parti. Med detta sagt kan man dock konstatera två saker. För det första: hur partiledaren vill att omgivningen skall uppfatta honom eller henne är inte ointressant, i synnerhet inte som intervjuerna rör en tematik som ligger vid sidan av de sakpolitiska frågor som framför allt berörs i den dagliga rapporteringen. Det intressanta i partiledarintervjuerna är från mitt perspektiv inte partiledarna som personer, deras barndom osv. Det intressanta är hur partiledarnas beskrivningar speglar mer övergripande ideologiska föreställningar och ideal, vilka ofta, men inte alltid självklart, även utgör avspeglingar av de partier partiledarna företräder.

Vidare menar jag att intervjuerna säger mer än vad vissa kritiker hävdat. I synnerhet om man ser till den helhetsbild som framträder. Även om partiledarna självfallet tar fram signalord som är centrala för det egna partiet (”Frihet”, ”Trygghet”, ”Klasskamp”, ”Jämlikhet” osv.) så rymmer deras självbeskrivning också drag som inte på något självklart sätt låter inordna sig i det som partiet står för.

För att ta några exempel från de avsnitt som sänts. Som min kollega Ludvig Beckman framförde: hur skall man se på den omständigheten att individens frihet spelar en så stor roll i Jonas Sjöstedts livsberättelse, så till den grad att denna del tenderar att överskugga tal om såväl kollektiv kamp som jämlikhet? Är det ett tecken på att partiet har närt en liberal vid sin barm? Eller är det den unge, mindre dogmatiske, Marx som skymtar fram? Är det det svenska Vänsterpartiets starkt individualistiska partikultur vi ser här? Sammanfattningsvis: är det Marx, Mill eller rentav Sjöstedt själv som talar här?

Och att Fredrik Reinfeldt på punkt efter punkt framträder som en idealtypisk konservativ, är det avsiktligt? Det är självfallet omöjligt för någon annan än Reinfeldt själv att säkert veta, men mot bakgrund av att Reinfeldt vid samma tid som intervjun gjordes värjde sig mot beskrivningen av sig själv som konservativ (God Morgon Världen, 15/12 2013), och mot bakgrund av att ’konservatism’ inte är den ideologi som lättast låter sig förenas med bilden av Nya Moderater, så finns det en del som talar för motsatsen. Och skulle det nu ändå vara så att detta är bilder som Reinfeldt och Sjöstedt vill förmedla, så säger det ändå något intressant i och med att det inte är detta perspektiv som är det gängse i den journalistiska bevakningen av vare sig vänsterpartister eller moderater.

Det är även intressant att se hur ideologiska skillnader avseende människosyn och samhällssyn kan framkomma i tämligen vardagliga betraktelser, t.ex. ungdomens egen idrottsutövning. Medan Reinfeldt talar om sin egen ställning i laget och att han strävade efter att vinna, lyfter Löfven inte fram sin egen roll utan understryker gemenskapen och betonar att spelet låg på en behagligt låg nivå. Parallellerna mellan Reinfeldts ambitioner i basketlaget och politiken är uppenbara (även där lyfter han fram vikten av att vinna), och omvänt betonar Löfven att han inte sökt sig till förtroendeuppdragen utan erbjudits dem. I den moderata partikulturen är det legitimt för ledaren att lyfta fram sin person, i Socialdemokraterna betydligt mindre så, och denna skillnad framträder tydligt när man jämför de två intervjuerna. Reinfeldts och Löfvens skilda förhållningssätt avspeglar självfallet även ideologiska skillnader, här rörande individens förhållande till kollektivet.

Inte minst i en tid då det vissa dagar kan vara svårt att se exakt var den sakpolitiska gränsen mellan Moderater och Socialdemokrater går, kan det vara uppfriskande att påminnas om att det åtminstone i princip finns grundläggande skillnader mellan vad dessa partiers främsta företrädare representerar/vill representera. Dessa beskrivningar ger även väljarna möjlighet att utvärdera partiernas politik mot en mer ideologisk grund: ”Om ni i partiet X nu menar att ni står för värdet y, hur kan ni då samtidigt stå för en faktisk politik som snarare är i linje med z?”. På så sätt fyller programmet även en folkbildande funktion. Det ger väljarna bättre förutsättningar att granska koherensen i det partierna säger sig stå för och faktiskt står för. Och det är verkligen inte det sämsta.

Barrling, Katarina (2004) Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Barrling, Katarina och Öhberg Patrik (2013) Partiordförande Fredrik Reinfeldt fyller 10 år, Politologerna, 25 oktober. https://politologerna.wordpress.com/2013/10/25/partiordforande-fredrik-reinfeldt-fyller-10-ar/

Eriksson, Göran (2014) SVT lät Reinfeldt välja bort känsliga ämnen, SvD 26 januari. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svt-lat-reinfeldt-valja-bort-kansliga-amnen_8931480.svd

Eriksson, Karin (2013) God morgon världen, SR, 15 december. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/296812?programid=438&playepisode=296812

Helmerson, Erik (2014) Terapi-tv: En timmes politisk delfinsång, DN 20 januari. http://www.dn.se/ledare/signerat/terapi-tv-en-timmes-politisk-delfinsang/

Hennel, Lena (2014) Partikultur formar ledartypen, SvD 3 februari. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partikultur-formar-ledartypen_8952998.svd

Holmberg, Håkan (2014) En konservativ partiledare, UNT 28 januari. http://www.unt.se/ledare/en-konservativ-partiledare-2820043.aspx

Larsson, Reidar (2006) Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s