Lucka #4: Leder långvariga maktinnehav alltid till mer korruption?

Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut.”
Lord Acton

***

Inom forskning, såväl som i offentlig debatt, hävdas inte sällan att det är en dålig sak om ett och samma parti innehar makten under en lång tid. En risk är att brist på växling vid makten påverkar demokratin negativt, t.ex. att incitamenten för de regerande partierna att tänka nytt kan stagnera: man tappar örat mot asfalten, förnyelsekapaciteten försämras. En annan sak, som inte sällan uppmärksammats i internationell forskning om korruption, är att långvariga maktinnehav tycks korrelera med korruption.

Som Lord Acton-citatet inledningsvis antyder, är tankegången förstås knappast ny. Den får snarare sägas höra till common sense-hypoteserna på korruptionsområdet. I det svenska sammanhanget ägnade t.ex. Timbro idén en del kraft genom projektet Enpartistaden: konsekvenser av långa maktinnehav. Här plockade man fram enskilda städer/kommuner, bl.a. en rapport om Malmö, för att belysa hur långvariga maktinnehav/bristen på växling vid makten, kan leda till att fartblindhet och osunda beroendeförhållanden utvecklas; därigenom att risken för korruption ökar. Ett annat exempel var när Dagens Samhälle för tre år sedan lyfte fram de 70 kommuner där samma parti haft KsO-posten under 40 år och resonerade kring de potentiella baksidorna med detta.

Mekanismerna är intuitiva, teorin är rimlig. Vidare saknar exemplen som plockats upp i svensk debatt knappast poänger. Men, ändå. Något gnager. Den metodologiska intuitionen säger att vi kanske inte ska förlita oss blint på ett par enskilda storys där skickliga skribenter kreativt drar samman trådar så att hypotesen om ”långvarigt innehav = mycket korruption” ser ut att bekräftas. Det kanske finns kommuner med långvariga maktinnehav som saknar korruptionsproblem? Och det kanske finns kommuner som ofta växlar makt som har korruptionsproblem?

Finns det då ingen forskning som undviker problemen med cherry picking när det kommer till val av fall, som försökt testa hypotesen om långvarigt maktinnehav hänger samman med korruption på ett större material? Jodå! Såväl Johanna Rådenmark (i sin masteruppsats) som Andreas Bergh & Richard Öhrvall (se kapitel 5) har försökt testa sambandet.

Sett till teorin och den anekdotiska evidens som trots allt finns, är resultaten något överraskande. Såsom Rådenmark mäter saken kan hon inte bekräfta hypotesen om att långvarigt maktinnehav leder till mer korruption i en kommun. Det hon snarare finner, med ett av hennes sätt att mäta saken, är tvärtom att fullmäktigeledamöter i allmänhet uppfattar mindre korruption i kommuner som haft långvariga maktinnehav (dvs. liten växling vid makten). Spännande nog har Bergh & Öhrvall, med lite annorlunda mätinstrument, funnit ungefär samma saker. Inte heller de kan bekräfta hypotesen om att långvarigt maktinnehav leder till mer korruption. Med ett av sina mått finner också de att kommuner med långvariga maktinnehav tycks ha något lägre grad av uppfattad korruption.

Om man är en die hard-anhängare av hypotesen om långvariga maktinnehav, är kanske den naturliga instinkten att söka metodologiska skakigheter i undersökningarna. Det är förstås legitimt [1]. Men tar vi dessa två studier (som gjorts oberoende av varandra, och använt lite olika mått) på allvar, bör man kanske ägna en kort stund åt att fundera om det inte kan finnas rimliga mekanismer som ger upphov till dessa litet överraskande samband på lokal nivå i en utvecklad demokrati. Ett förslag är nämligen att vi inte helt uppenbart bör förvänta oss samma samband mellan långvariga maktinnehav och korruption ”på systemnivå i högkorrupta utvecklingsländer” å ena sidan, och ”på lokal nivå i utvecklade demokratier” å den andra.

I det förstnämnda fallet skulle läget kunna vara sådant att korruptionen förklarar det långvariga maktinnehavet. Det faktum att hela systemet är korrupt i sådana miljöer skapar förutsättningar för de som sitter på makten att säkra det långvariga maktinnehavet: de har bra kontroll över press och opinionsbildning, kan rigga valsystemet till sin egen favör och har därmed verktyg att kuva (eller kooptera) oppositionen, etcetera. Detta är, försiktigt uttryckt, verktyg som svenska kommuner inte riktigt sitter på. I det senare fallet skulle läget därför kunna vara sådant att fria och demokratiska val förklarar långa maktinnehav. De som sitter länge i subnationella enheter i en utvecklad demokrati, sitter kanske länge just för att de inger förtroende, sköter sitt uppdrag, gör ett bra jobb och uppfattas som icke-korrupta (och omvänt, att de som uppfattas som korrupta/ägnat sig åt oegentligheter, röstas bort från KsO-posten).

Så. Även om de givetvis kan vara det, behöver långvariga maktinnehav i kommunpolitiken inte med nödvändighet vara av ondo.

Not

[1] En kritik skulle kunna formuleras ungefär såhär: Författarnas korruptionsmått bygger (i Rådenmarks fall) på fullmäktigeledamöters bedömningar om hemkommunen, eller (i Berghs & Öhrvalls fall) på ledande politikers och tjänstemäns om hemkommunen. En invändning skulle kunna vara att just denna population har incitament att skönmåla förekomst och utbredning av oegentligheter på hemmaplan. Problemet man stöter på med en sådan kritik, är att man får konstruera en trovärdig historia som övertygar om att fullmäktigeledamöter, toppolitiker och tjänstemän i kommuner med långvariga maktinnehav, skönmålar mer än motsvarande demografi i andra kommuner. Det ska förövrigt tilläggas att Rådemarks resultat återfinns om man tittar på hela populationen av fullmäktigeledamöter. Bryter man ut enbart oppositionspolitikernas korruptionsuppfattningar, blir bilden en annan.

One thought on “Lucka #4: Leder långvariga maktinnehav alltid till mer korruption?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s