Politisera inte Regeringskansliet

Häromdagen rapporterades att opolitiska tjänstemän i Regeringskansliet skrivit under ett upprop, där man uttrycker farhågor för en kommande regerings värdegrund.

Naturligtvis måste detta tolkas som ett angrepp på en Alliansregering, eller en regering som på något sätt har stöd av Sverigedemokraterna. Om sådana farhågor hade funnits för den nuvarande regeringen hade uppropet antagligen inte kommit i anslutning till ett eventuellt maktskifte.

Det är olyckligt. Tjänstemännen som skrivit under uppropet (som jag inte läst i sin helhet) säger att ingen av dem är politiskt tillsatt. Likväl ger uppropet givetvis intrycket av att tjänstemännen ifråga har politiska sympatier vänsterut.

Ingen förväntar sig eller tror att personer som jobbar med politikens genomförande ska vara åsiktslösa. Däremot förväntas de kunna åsidosätta sina egna åsikter för att professionellt hjälpa den av riksdagen utsedda regeringen genomföra sin politik.

Uppropet är det bästa argumentet på länge för att i större utsträckning politisera Regeringskansliet, så att fler tjänstemän byts ut efter varje val, som till exempel Carl Bildt påpekat. Om tjänstemännen ändå ska vara politiska vill regeringen naturligtvis att de ska vara lojala med de egna partierna.

Forskningen visar att i de flesta länder hänger politisering samman med en högre grad av korruption. Ju fler vars jobb är beroende av att regeringen sitter kvar, desto fler som kanske är beredda att se mellan fingrarna om regeringen gör något olämpligt. Grafen nedan visar till exempel sambandet mellan Världsbankens korruptionsmått (på Y-axeln) och ett mått på politisering från Quality of Government-institutets expertundersökning av ett antal länders förvaltningsstuktur. Landexperterna fick för varje land svara på frågan i vilken utsträckning politiska kontakter är viktigt för att få jobb i förvaltningen.

politisering

Sambandet mellan politisering och korruption.
Data från Quality of Government-institutet och Världsbanken.

Diagrammet visar tydligt att där politiska kontakter är viktigare, där grasserar korruptionen. Sverige återfinns i nedre vänstra hörnet, med en opolitisk förvaltning och låg grad av korruption. Där bör vi försöka hålla oss kvar. Nu är det inte helt givet åt vilket håll orsakspilen går – antagligen leder korruption också till mer politisering. Men sambandet är oroande.

Förutom korruptionsrisken skulle ökad politisering också antagligen leda till en risk för minskad kontinuitet i arbetet när en större del av personalstyrkan byts ut i samband med val.

Vi bör slå vakt om den i stort opolitiska förvaltning vi har i Sverige. Att ledande personer inom den nu väljer att politisera sig själva är obegripligt.

2 tankar om “Politisera inte Regeringskansliet

 1. Jag delar Sundells analys och slutsatser på det hela taget. Dock hävdar jag att uppropet inte är riktat mot Alliansen per se utan mot SD.
  Jag menar t ex att Carl Bildt gör en felaktig analys här, han skriver: ”I media rapporteras om att ett upprop nu undertecknats i regeringskansliet som svårligen kan ses som annat än riktat mot en möjlig kommande alliansregering. Personerna i fråga kan ju knappast tro att SD skall bilda regering eller ingå i en sådan, och därför går det inte att göra någon annan rimlig tolkning än att det riktar sig mot möjligheten av en regering under Ulf Kristersson.”

  Det är inte Alliansen i sig undertecknarna är rädda för, utan att SD med sin förfärliga och rasistiska VÄRDEGRUND ska påverka Alliansen i fel riktning och att landet ska störtas i fördärvet. Läser man Johan Westerholm, Ledarsidorna.se som var den som nystade upp detta framgår tankegångarna ganska klart. Mot Bildt kan man också anföra att det inte fanns några tendenser av denna art under Alliansens åtta år, 2006 -2014.

  Enligt min erfarenhet har det alltid funnits tjänstemän inom alla myndigheter som sökt göra det svårt för de politiker som har makten. Men detta når nya höjder i försök att påverka, det är såvitt man nu vet 261 höga tjänstemän, många i nyckelpositioner framförallt på UD som undertecknat skrivelsen. Och här talar vi inte om att ev. sätta käppar i hjulen för enskilda ärenden utan här handlar det om att en regeringskonstellation där SD skulle kunna påverka inriktningen och besluten ska anses som illegitim per se.
  Det kan möjligtvis ha funnits embryon till dessa tendenser när S förlorade makten till borgerligheten 1976.

  Till kommentaren mjansson.se vill jag anföra följande:
  Det är nog inte grundlagen som undertecknarna av uppropet hänvisar till utan till ”Värdegrunden för statsanställda”, se nedan.
  *Värdegrunden är som synes relativt allmänt hållen, så visst finns här möjligheter till i vart fall nyanser av tolkningar.
  *Oaktat detta, finns det något riksdagsparti som inte ställer upp på dessa principer?

  Sammanfattningsvis: Det som skrämmer mig är att undertecknarna av uppropet, förvisso implicit menar att en regeringskonstellation som på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till SD skulle anses illegitim med hänvisning till värdegrunden. Detta skulle definitivt knäsätta en ny princip vilka rättigheter som anställda i offentlig tjänst skulle kunna hävda.

  Björn Albrechtsson

  Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Värdegrunden kan sammanfattas i sex följande grundläggande principer:

  * Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det betyder att varje statsanställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är hans eller hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd av lag.
  * Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna.
  *Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
  *Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  *Respekt, enligt 1 kap. 2§ första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  *Effektivitet och service är grundläggande värden för de statsanställda, vilket framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s