2014 gav ett nytt svenskt rekord i vallöftesgivande. Se listan här!

Detta inlägg är författat av Christian Björkdahl och Elin Naurin.

***

Valrörelser innebär diskussioner om vallöften. Som vallöftesforskare ligger vi dock ofta en mandatperiod efter den samhälleliga diskussionen. När vi studerar uppfyllande av vallöften koncentrerar vi oss på vallöften som givits tidigare mandatperioder, eftersom den nuvarande ännu inte är avslutad. Vi har därför än så länge inte data som kan slå fast hur många vallöften som uppfyllts sedan 2014-års val. Just nu är det istället en uppgift för medier och intresserade medborgare att ta sig an. Men vi kan hjälpa till i en sådan granskning genom att publicera vår lista över vilka vallöften som gavs av riksdagspartierna och FI i valmanifesten inför 2014 års val, och det gör vi i detta inlägg.*

Vallöfteslistan visar att tidigare decenniers ökning av vallöftesgivandet fortsatte även 2014. Vi hittar sammanlagt fler än 1800 vallöften i de svenska riksdagspartiernas valmanifest 2014. Det är faktiskt ett nytt svenskt rekord i vallöftesgivande. I ett tidigare inlägg har vi sammanfattat vallöftesgivandet under perioden 1991 – 2010. Mellan 1991 och 2014 ökade det antal vallöften som vi hittar i manifesten från 371 till 1848 löften.

Figuren nedan illustrerar utvecklingen.

Antal vallöften per val, 1991 – 2014

vallöftenperval

Eftersom antalet valmanifest har ökat de senaste åren (pga fler partier och fler koalitionsmanifest) så är det relevant att titta på utvecklingen per manifest också. De nio valmanifest som ingår i 2014 års undersökningar är (i bokstavsordning): Alliansen, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Liberalerna (då Folkpartiet), Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 2014 års valmanifest innehöll i genomsnitt 205 vallöften. Det är 56 fler löften per manifest än jämfört med manifesten inför 2010 års val. Även det en rejäl ökning. Figuren nedan illustrerar.

Antal vallöften per valmanifest (medel) per val, 1991 – 2014

antal ny

Tabellen nedan ger utvecklingen per parti över tid.

Antal vallöften per parti, 1991 – 2014

vallöftenperparti

Vad handlade 2014-års vallöften om? Innehöll de meningsfull information till väljaren? Den intresserade läsaren kan göra analyser själv på vallöfteslistan, men vårt svar på den frågan är ja – vallöftena gavs på områden som är viktiga för väljarna och de utlovade konkret förändring. Bilden från den svenska valrörelsen 2014 stämmer på så vis väl överens med den internationella forskningen på området. Tre saker kan vara värda att lyfta fram redan nu, även om våra analyser pågår när detta skrivs. Den första handlar om löftenas ämnesområden. Sociala välfärdsfrågor och utbildningspolitik toppar listan. Det är inom dessa ämnesområden, tillsammans med rättsfrågor av olika slag och miljöfrågor, som de allra flesta vallöftena formulerades 2014. Mer än hälften av alla vallöften, 53 procent, tillhör någon av dessa fyra kategorier. Även löften som berör arbetsmarknadspolitik är förhållandevis vanligt förekommande och hamnar på femte plats i rangordningen. Med detta sagt är det uppenbart att alla områden inte får lika stort fokus. Jordbrukspolitik och EU-frågor är inte lika vanliga. De ligger i botten och endast 5 procent av alla vallöften tillhör något av dessa två ämnesområden. Inte heller kulturpolitik  och migrationsfrågorna är särskilt vanliga, vilket är värt att belysa eftersom innevarande valrörelse särskilt fokuserar på migrationsfrågor.  Figuren nedan illustrerar fördelningen av antal vallöften uppdelat på ämnesområden.

Tabell: Antal vallöften per ämnesområde, 2014

antalperområde

Det andra förhållandet som indikerar att vallöften är av substantiell betydelse handlar om vilken typ av förändring som utlovas. Vallöftesforskare är ofta särskilt intresserade av löften som utlovar förändring snarare än bevarande av status quo.  Tanken är att det kan vara lättare att bevara status quo än att förändra samhället. Dessa analyser syns i figuren nedan för 2014-års val. 2014-års val bekräftar bilden som ofta syns i vallöftesstudier – att vallöften handlar om förändring snarare än bevarande av status quo. Löften om att utvärdera (”tillsätta utredningar” etc) är inte heller så vanligt.  Figuren ger också en enkel indelning i löften om utgifter, nedskärningar, skatteförändringar, och övriga förändringar (en stor kategori som innehåller många typer av lagändringar). Det är förhållandevis ovanligt att lova förändringar i skattesystemet och utgiftsökningar är klart vanligare än utgiftsminskningar.

Figur: Antal vallöften per löftestyp, 2014

löftenperutgiftstyp

Den tredje saken som illustrerar att vallöften är av intresse för medborgaren är att de flesta vallöften är specifika snarare än vaga.  Tre fjärdedelar av vallöftena är vad forskarna kallar specifika och en fjärdedel är ”breda” löften. Att ett vallöfte är specifikt innebär att man genom att läsa vallöftet också kan utläsa vad som krävs för att det skall kunna anses vara genomfört eller inte. Det kan t ex handla om att skärpa straffen för en viss brottstyp, höja taket i a-kassan eller att utöka antalet utbildningsplatser på lärarutbildningen. De specifika vallöftena lämnar mindre utrymme för olika tolkningar. Att ett vallöfte är brett innebär att det kan uppfyllas på fler än ett sätt, eller att forskaren måste göra en egen kvalitativ bedömning av huruvida löftet är uppfyllt. Det kan t ex handla om ”att göra om Arbetsförmedlingen i grunden”, ”skapa säkra förutsättningar för att cykla” eller ”förbättra boendesituationen för asylsökande”.

*

Vallöfteslistan från 2014-års val kan laddas ner här: Den svenska vallöftesdatabasen 2014.

Listan visar vilka partier som gav vilka vallöften, vilka vallöften som tillhör vilka ämnesområden, vilka vallöften som utlovar vilka sorters åtgärder samt vallöftens olika konkretionsnivå. De allra flesta vallöften är tydligt formulerade och består av korta och koncisa meningar. Men när du tittar i vallöfteslistan så kommer du också att mötas av många vallöften som är längre och kanske till och med består av flera meningar. Så är det. För långt ifrån alla vallöften utgörs av slagkraftiga formuleringar tänkta att vinna snabbt gehör. Vissa andra vallöften innehåller parenteser eller klamrar. Vallöftet utgörs då av all den text som står utanför parentes eller klammer. Text inom parentes finns där för att man skall kunna förstå det övergripande sammanhanget. Eller så utgör det något annat vallöfte i vallöfteslistan. En anledning är att en enskild men lång mening i ett valmanifest kan innehålla flera olika vallöften. Vallöfteslistan innehåller alltså exakt samma formuleringar som finns i valmanifesten och som vi själva så småningom kommer att använda oss av då vi undersöker huruvida vallöftena är genomförda eller inte. Maximal transparens för Politologernas läsare alltså! (Eftersom listan är rykande färsk kanske nått fel hittas, let us know i så fall, tack!).

Hur är kodningen gjord och hur hänvisar du på bästa sätt?

Löftena kommer alltså från den svenska vallöftesdatabasen vilken innehåller samtliga vallöften givna i valmanifest mellan 1991 och 2014 av de partier som kommit in i riksdagen. Det är till den databasen ni hänvisar om ni vill använda datan för annat än privat bruk. Hänvisa så här: Naurin, Elin och Nicklas Håkansson. (2014; 2018), Den svenska vallöftesdatabasen. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Metoden är densamma som i den internationella vallöftesforskningen och vi följer den exakta kodning som används där och i tidigare svenska vallöftesstudier. Se Naurin (2014) för en översikt. För den insatte: Vi inkluderar både breda och specifika vallöften i vår analys här. Indelningen mellan breda och specifika vallöften kommer från forskargruppen Comparative Party Pledges Project som skiljer mellan »broad pledges» och »narrow pledges» i sin kodning. I de internationella jämförande analyserna utgår forskarna oftast enbart från de specifika vallöftena. Orsaken är att vissa länderstudier enbart inkluderar specifika vallöften.

En tanke på “2014 gav ett nytt svenskt rekord i vallöftesgivande. Se listan här!

  1. Informationen ger i så fall en inblick i vallöften per mandat. T.ex om ett parti med mkt litet inflytande lovar mkt så kan det upofattas som ren poulism. Huruvida Miljöpartiet anses vara populistiskt lämnar jag till andra att bedömma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s